Integritet

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting

Värdskap med all inclusive

Vi är värd för vår webbplats på All-Incl. Leverantören är ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, ägare René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (nedan: All-Incl). Detaljer finns i All-Incl dataskyddsdeklarationen: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Användningen av all-inclusive baseras på artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Lasse Fischer Riepe
Detmolderstrasse 12
33813 Oerlinghausen

Telefon: +49 163 2615060
E-post: info@inselglueck-schweden.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att det i dessa länder inte kan garanteras någon dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HÄR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ KAN FINNAS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 (1)).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTA REKLAME HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST MÄNTA INSTÄLLNINGAR MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA REKLAMESYFTE; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN OMFATTNING SÅDAN DIREKTREklam. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INvändning ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela undersökningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/görs olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR, måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

4. Datainsamling på denna webbplats

småkakor

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik). grunden för artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, om inte annan rättslig grund ges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras de relevanta cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Plugins och verktyg

Font Awesome (lokal värd)

Den här sidan använder Font Awesome för enhetlig visning av teckensnitt. Font Awesome är installerat lokalt. Det finns ingen anslutning till Fonticons, Inc.s servrar.

För mer information om Font Awesome, se Font Awesomes sekretesspolicy på: https://fontawesome.com/privacy.

Google kartor

Denna sida använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Web Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på denna webbplats. Leverantören är Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallat Wordfence).

Wordfence används för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfence-servrarna så att Wordfence kan jämföra och vid behov blockera dess databaser med åtkomsten till vår webbplats.

Wordfence används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats från cyberattacker så effektivt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Källa: https://www.e-recht24.de

de_DE